6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Mitsan Makina İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1-   Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mitsan Makina İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” veya “Firma” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu      : Mitsan Makina İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Adres                    : Kayseri OSB Mah. 21. Cad. No:8 Melikgazi/Kayseri

Tel                        : +90 352 321 20 69

Web Sitesi             : www.mitsan.com.tr

2-   İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

ü  İş başvuru sürecinizin yürütülmesi,

ü  Başvuru yapılan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

ü  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

ü  Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

ü  İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda daha sonraki dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

ü  İş akdinin kurulması halinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.mitsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Ad-Soyad, TCKN, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Meslek, Medeni Hal, Adli Sicil Bilgisi, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayısı, Sürücü Belgesi, Bilgisayar Becerisi, Mesaiye ve Seyahate Engel Durum Bilgisi, Sigorta No, Askerlik Durumu, Sağlık Durumu, Yabancı Dil Bilgisi, Son Alınan Ücret, Talep Edilen Ücret, Adres, Cep Tel No, Telefon No, E-mail, Öğrenim Bilgileri, Daha Önce Çalıştığı Yerler, Referans Bilgisi, Değerlendirme, İmza, İşe Başlayacağı Bölüm.

3-   İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak işlediğimiz Kişisel Verilerinizi iş başvuru aşamasında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

4-   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından ilgili kişiden fiziki ortamda “İş Başvuru Formu” vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yolla veya ilgili kişiden dijital ortamda mail vasıtasıyla otomatik olan yolla toplanmaktadır.

5-   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mitsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin Kayseri OSB Mah. 21. Cad. No:8 Melikgazi/Kayseri adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu konuda kapsamlı düzenleme Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır.