6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Mitsan Makina İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1-   Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mitsan Makina İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” veya “Firma” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu      : Mitsan Makina İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Adres                    : Kayseri OSB Mah. 21. Cad. No:8 Melikgazi/Kayseri

Tel                        : +90 352 321 20 69

Web Sitesi             : www.mitsan.com.tr

 

2-   İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

ü  Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,

ü  Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,

ü  Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,

ü  Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

ü  Personel özlük dosyasının oluşturulması,

ü  SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,

ü  Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,

ü  Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü,

ü  İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,

ü  İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,

ü  İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,

ü  Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

ü  Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

ü  İşyeri güvenliğinin sağlanması,

ü  İşletme binasına çalışanın giriş çıkışının sağlıklı şekilde yürütülmesi,

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

ü  Çalışanlarla iletişimin sağlanması,

ü  Çalışanlara eğitim verilmesi,

ü  Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,

ü  Kartvizit basımının sağlanması,

ü  Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,

ü  Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,

ü  Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

ü  Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,

ü  Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,

ü  Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.mitsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kimlik: Ad-Soyad, TCKN, Fotoğraf, Kimlik Kartı Bilgileri (Ad-Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Kimlik Kartı Seri No, Kimlik Kartı Son Geçerlilik Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, Anne Adı, Baba Adı, Kimlik Kartı Kodu, Fotoğraf), Nüfus Cüzdanı Bilgileri (Ad-Soyad, Nüfus Cüzdanı Seri No, TCKN, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Din, Kan Grubu, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mah./Köy, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Nüfus Cüzdanı Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Kayıt No, Nüfus Cüzdanı Veriliş Tarihi, Önceki Soyadı, Fotoğraf), Nüfus Kayıt Bilgileri (Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mah./Köy, Cilt No, Hane No, Birey Sıra No, Yakınlık Derecesi, Ad-Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yer, Medeni Hal, Din, Tescil Tarihi, Olaylar ve Tarihleri)

İletişim: Adres, Adres No, Cep Telefon Numarası, Telefon Numarası, Mail Adresi.

Lokasyon: Sürücü Konum Bilgisi.

Finans: Finansal ve Maaş Detayları, Bordrolar, Prim Hak Edişleri, Prim Tutarları, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya ve Borç Bilgileri, Banka Hesap Cüzdanı, Asgari Geçim İndirimi Bilgisi, Özel Sağlık Sigortası Tutarı, IBAN No, Hesap No.

Eğitim: Eğitim ve Beceriler, Öğrenim Durumu, Sertifika ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, CV, Aldığı Kurslar.

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, Kamera Kayıtları.

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi: Eğitim ve Beceriler, Hangi Tarihte Hangi Eğitimi Aldığı Bilgisi, İmzalı Katılım Formu, Eğitim Katılım Belgesi.

Aile Verisi: Evlilik Cüzdanı; Eş ve Çocuklarının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Telefon Numarası; Yakınlarının Adı, Soyadı ve Telefon Numarası.

Özlük Verisi: Sicil No, Pozisyon Adı, Departmanı ve Birimi, Unvanı, İşe Giriş-Çıkış Tarihleri, Sigorta Giriş/Emeklilik, Tahsis No, Sosyal Güvenlik No, Seyahat Durumu, Çalışma Gün Sayısı, , Aylık Toplam Mesai Bilgisi, Kıdem Bilgisi, SGK Sicil No, Sigortalılık Türü, Emeklilik Sigorta Türü,  Çalışanın İş Kanunu Gereği Çalışma Durumu, Çalışanın İşe Başlama Tarihi, SGK Meslek Adı, SGK Meslek Kodu, SGK Görev Kodu, Bağımsız Faaliyet Adı, İzin Bilgisi (İzin Başlangıç-Bitiş Tarihi, Hakedilen izin bilgisi, izin kategorisi/tipi, izin talep bilgisi, kalan izin gün sayısı, Kullanılan izin gün/saat sayısı).

Sağlık Verisi (Özel Nitelikli Kişisel Veri): Kan Grubu, Test Sonuçları, Hastalık Bilgisi, Sağlık Raporu.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Özel Nitelikli Kişisel Veri): Adli Sicil Bilgisi.

Diğer: Askerlik Durum Bilgisi.

3-   İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

ü  Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

ü  Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına,

ü  Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebecilere / mali müşavirlere,

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği gibi çeşitli hizmetler aldığımız özel hukuk tüzel kişilerine,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4-   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve Adli Sicil Kayıt Bilgisi, Nüfus Kayıt Bilgisi, Lokasyon Bilgisi ve Mezuniyet Bilgisini kapsamak üzere “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirketin İnsan Kaynakları Departman sorumlusu tarafından ilgili kişiden fiziki olarak toplanmaktadır.

5-   Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mitsan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin Kayseri OSB Mah. 21. Cad. No:8 Melikgazi/Kayseri adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu konuda kapsamlı düzenleme Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır.